Ev Hasarları- Ev Hasar Talepleri
Ev Hasarı; poliçede belirtilen teminat, limit ve şartlar çerçevesinde, olası risklere karşı verilen güvencelere dair ani ve beklenmedik şekilde oluşan ve ölçülebilen zarar ve ziyanlar için ödenecek tazminata konu durumdur. Hasar tespitleri, sigorta şirketleri ile anlaşmalı bağımsız eksperlerce, hasara konu sigorta poliçe şartlarına bağlı olarak yapılır. Sonuçta hasar sigortalanan değerlere gelebilecek zararlardır.

Türk Ticaret Kanunu MADDE 1482- (1) Sigortacıya yöneltilecek tazminat istemleri, sigorta konusu olaydan itibaren 10 yılda zamanaşımına uğrar. MADDE 1483- (1) Sigortacılar, diğer kanunlardaki hükümler saklı kalmak üzere, faaliyet gösterdikleri dalların kapsamında bulunan zorunlu sigortaları yapmaktan kaçınamazlar.