Ürün/Mahsul Hasarları- Ürün/Mahsul Hasar Talepleri
Üreticinin imal ettiği ürün de meydana gelen ani ve beklenmedik şekilde oluşan ve ölçülebilen maddi zararları ve ziyanları talep edebilmektedir.

Ürün sorumluluk sigortası için kanunda özel bir zamanaşımı süresi öngörülmemiştir. Ancak genel hükümler bölümünde yer alan Türk Ticaret Kanunu’nun 1420. Maddesinin sigorta türleri dikkate alınmaksızın, bütün sigorta sözleşmelerinde uygulanması benimsenmiştir.

TTK’ nun 1420. Maddesinde zamanaşımı süresinin ne zaman işlemeye başlayacağına dair bir düzenleme bulunmamaktadır. Öte yandan BK’nın 128. maddesinde, zamanaşımının alacağın muaccel olduğu tarihten, talebin ihbarla muacceli yet kazanacağı hallerde ise ihbarın yapılabileceği andan itibaren başlayacağı düzenlenmiştir. Bu hüküm Ürün Sorumluluk Sigortası Genel Şartları karşısında 2 yıllık zamanaşımı süresinin alacağın muaccel olduğu tarihten itibaren başlayacağını kabul etmek gerekir. Bununla beraber Türk Borçlar Kanunu'nun zamanaşımını düzenleyen hükümlerin hepsinin olayın özelliğine uygun düştüğü ölçüde ürün sorumluluk sigortası sözleşmesinden doğan uyuşmazlıklarda da uygulanması mümkündür. Özellikle, zamanaşımı süresinin kesilmesiyle ilgili olarak TBK’nun 154. Md. hükmünün bu tür davalarda da uygulanması gerekecektir. Ticari işlere ilişkin olarak kanunlarda öngörülen zamanaşımı sürelerinde değişiklik yapılamaz. Bu husus TTK’nun 6. Maddesinde; “Ticari hükümler koyan kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri, Kanunda aksine düzenleme yoksa sözleşme ile değiştirilemez.” şeklinde ifade olunmuştur. TTK’nun 1420. Maddesinde yer alan iki yıllık zamanaşımı süresi de ticari nitelikli bir hüküm olduğundan, 6. maddedeki emredici nitelikteki düzenleme karşısında, sözleşme ile değiştirilmesi mümkün değildir.